فرایند تست و راه اندازی سیستم های باس بار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چشم انداز

سیستم های باس بار پیش ساخته

ابزارهای مورد نیاز

• مولتی متر
• تستر عایقی

پیش نیازها

• تجهیزات قدیمی از محدوده حذف شده باشند.
• تجهیزات جدید به محدوده انتقال داده شده باشند مکانی که نصاب کار خود را شروع خواهد کرد.
• تجهیزات نصب شده توسط شخص نصاب باید بر اساس دستورالعمل کارخانه باشند.
• دیاگرام نصب تجهیزات، دیاگران اتصالات و صفحات نتیجه مونتاژ برای مهندس راه انداز فراهم و قابل دسترسی باشند.

بی برق کردن سیستم نصب شده و امن کردن آن

مدیر اجرایی برای امنیت کار در سایت مسئول بوده و باید مطمئن باشد تا در مرحله نصب تجهیزات بی برق بوده و بر اساس قوانین ایمنی قبل از هر گونه اندازه گیری و بازرسی، از امن بودن آن ها اطمینان حاصل کند.
بعد از اینکه شخص نصاب در مکان حاضر شد و باس بار پیش ساخته را بر اساس دیاگرام های اتصالات و مونتاژ و نصب فراهم شده، مونتاژ و اتصال داد، مشخصه های ذیل باید:
• نکته سنجی شوند،
• و برای تطابق با جزئیات نشان داده شده در طراحی، بررسی شوند.
- برند
- نرخ آمپر باس بار پیش ساخته
- نوع تجهیزات
- شماره سریال
- رفرنس
- تاریخ تولید
- قدرت ترانسفورماتور
- کلید قطع کننده ی جریان منبع (حفاظت باس بار پیش ساخته)

بازرسی بصری عمومی

تجهیزات بر اساس محیط های الکتریکی آن ها انتخاب شده اند یعنی نرخ آمپر و نوع حفاظت آن ها سازگار با شرایط عملیاتی می باشند.
نقاط زیر نیازی به بررسی ندارند.

نقاط مربوط به دریافت، ذخیره و دست کاری هیچ نشانه ای از :

• شوک (که ممکن است باعث خراب شدن عایق داخلی شود یعنی عایق اتصال در طول شاخه ها یا نقاط تپ-اف ها و بلوک های اتصال دهنده) ندارند،
• رطوبت یا اکسیداسیون (تجهیزات ذخیره شده در محیط خارج بهتر است تا با یک کاور پلاستیکی پوشش داده شوند تا از رطوبت و گرد و خاک در امان باشند)،
• لیبل کارخانه که مشخصات محصول را تعیین می کند.

نقاط مربوط به نصب و جاسازی

مونتاژ مطابق با مشخصات نقشه نصب، دستورالعمل خدمات و کاتالوگ می باشد:
• هیچ گونه پیچشی در باس بار اعمال نشود،
• قرارگیری و فاصله باس بار پیش ساخته با توجه به ساختمان باشد،
• اتصالات مطابق با فاصله از مرکز تجهیزات برای توزیع عمودی، افقی، لبه ای و تخت می باشند،
• بست ها به طور کامل بسته نشده تا اجازه حرکت به واسطه جنبش های طولی داده شود،
• حضور قطعات اکسپنشن (Dilatation) در صورتی که لازم باشند.

بازرسی بصری عمومی

تعداد قطعات اتصال و مقاطع هر کدام از هادی ها بررسی شود (بخش "راهنمای نصب" را نگاه کنید).
فاصله عایق بین دو هادی و فاصله عایق بین هادی و پنل بررسی شود.
گشتاور سفت کننده پیچ هایی که با گشتاور مهره ها متناسب نیستند بررسی شود. برای پیچ هایی که با گشتاور مهره ها متناسب هستند، قسمت سر پیچ بررسی شود که آیا شکسته است یا نه.
طول بخشی از پیچ که از مهره خارج میشود بررسی شود. بعضی از پیچ ها ممکن است که خارج شده و دباره در جای قبل قرار گرفته ولی بسته نشده اند.
هر مهره سفت شده را با استفاده از وارنیش پاک نشدنی علامت گذاری کنید. همچنین این کار نوعی بازرسی خودی برای مطمئن بودن از اینکه گشتاور سفت کنندگی صحیح است، علاوه بر این این کار سبب می شود تا هر مهره ای که سفت نشده مشخص شود.

بررسی عایق بین هادی های گرم

این اندازه گیری ها و بررسی ها فقط در حالتی می توانند انجام بگیرند که:
هر لینک توسط یک وسیله ایزوله جدا شود،

هر لینک از ترانسفورماتور تامین کننده به همراه کلید قطع کننده اصلی ولتاژ پایین سوئیچ برد به صورت قطع قرار گیرند و در حالت موقعیت باز در بیایند.
وسایل تست: مگر 500 ولت DC (DC بودن به این دلیل است تا از جریان های خازنی اجتناب شود)
اندازه گیری ها: 6 اندازه گیری بین هادی های گرم (بین فازها و سپس بین هر فاز و نول)
مقدار عایق ولتاژ پایین: (U<500 Volts): 1000 ohms/volt ولتاژ نامی (IEC 60439-1) مجاز است.
در تمامی موارد، مقاومت عایقی نباید کمتر از 0.5 مگا اهم برای هر لینک (وسیله عملیاتی) باشد.

شبکه زمین

بررسی بازرسی بصری عمومی:
• محفظه آلومینیمی زمین شده است (نکته: این بستگی به سیستم زمین دارد)،
• کیفیت اتصالات،
• سطح مقطع کابل،
• قطعات شل فلزی (واشر، پیچ) در تپ-اف ها وجود ندارند.

نکته: نتایج این بررسی ها باید توسط شخص نصاب بر روی صفحه تنایج اشاره گردند.

بررسی عایق بین هادی های گرم و زمین

به دنبال این بررسی، هر لینک باید به ترانسفورماتور اصلی مجدادا متصل گردد (از پیچ های با گشتاور سر 6 نیوتن متری نوع دوم استفاده کنید).
وسایل تست: مگر 500 ولت DC (DC بودن به این دلیل است تا از جریان های خازنی اجتناب شود)
اندازه گیری ها: 6 اندازه گیری بین هادی های گرم (بین فازها و سپس بین هر فاز و نول)
مقدار عایق ولتاژ پایین: (U<500 Volts): 1000 ohms/volt ولتاژ نامی (IEC 60439-1) مجاز است.
در تمامی موارد، مقاومت عایقی نباید کمتر از 0.5 مگا اهم برای هر لینک (وسیله عملیاتی) باشد.

PE هم پتانسیل محافظ جریان

مرجع: IEC 60 439-1:

به صورت بازرسی بصری، PE محافظ جریان بررسی شود و همچنین به صورت تصادفی از یکپارچه بودن آن اطمینان حاصل شود.
مراحل قبلی انجام شده تست عایق PE فازها باید سازگار بوده باشند.
وسایل تست: اهم متر.

بررسی تنظیمات حفاظتی کلید قطع کننده جریان منبع

تطابق بررسی بر اساس مشخصه های نقشه نصب:
• ماکزیمم جریان حرارتی
• جریان نامی مغناطیسی

نکته: این بررسی فقط زمانی صورت می گیرد که ترانسفورماتور و سیستم باس بار هم زمان راه اندازی می شوند. بررسی های تنظیمات محافظتی کلید قطع کننده منبع مربوط به راه اندازی ترانسفورماتور می باشند.
در صورتی که ترانسفورماتور در حال حاضر راه اندازی شده باشد نیاز به این تست نیست.

نکته: راه اندازی فقط می تواند توسط پرسنلی صورت گیرد که دارای اختیارات متناسب می باشند.

عملیات پایه: برق دار کردن ترانس بی بار. بستن کلید قطع کننده منبع.

بررسی ترتیب فاز

هدف: شناسایی در جهت اصلاح معکوسی در فازها یا نول میان 4 اتصال ورودی و خروجی باس بار پیش ساخته نسبت به خروجی ترانسفورماتور.

وسایل تست: روتو فاز یا آنالیزگز هارمونیک سه فاز

اگر برق دار کردن سیستم باس بار پیش ساخته موفقیت آمیز باشد، یک راه انداز پیشرو از کارخانه باید در خواست شود تا به صورت قطعی راه اندازی معتبر گردد.

نکته: اگر موفقیت آمیز نباشد، بررسی های قبلی باید دوباره صورت گرفته تا خطا یافت شده و محل آن مشخص شود. قبل انجام این مرحله، تجهیزات باید مجدادا به حالت امن بازگزدند.

آخرین تست، قرار دادن در مرحله خدماتی

این تست زمانی انجام می گیرد که سیستم باس بار پیش ساخته برق دار شده باشد. این راه اندازی پیشروی بارها، هرگونه پدیده ناخواسته ناشی شده از افزایش بار متوسط را نمایان می کند.

تست عملیاتی زمان واقعی

به محض اینکه باس بار قدرت پیش ساخته برق دار شد، سیستم باس بار پیش ساخته دیگری باید به آرامی از دورترین نقطه ی تا بار وارد به خدمت شوند، سپس هرکدام از بارها، آن هایی که دارای جریان های کششی زیادی هستند، سپس روشنایی، کنتاکتورها، گرمایش، موتورها و غیره وصل می شوند.

نباید هیچ گونه لرزش اضافی و جرقه ای مشاهده شود.

این تست به آسانی شامل بررسی عملیات صحیح باس بار پیش ساخته بوده که بر اساس:
• تعداد متوسط ماشین ها در عملیات
• تنوع بار هر کدام از بار های انفرادی
• همزمانی ماشین های عملیاتی (هم قراردادن پیک ها)
اگر همه چیز به ترتیب و سر جای خود باشد، سیستم باس بار پیش ساخته "درخدمت" اعلام می شود.
تست تمام شد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید