مجتمع اطلس تبریز

مجتمع اطلس تبریز

•    آمپراژ : 630 تا 1250 آمپر
•    نوع باسداكت:مسی
•    نوع كاربري : تجاری-اداری
•    شهر : تبریز

تاریخ

07 شهریور 1395

مجموعه ها

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, مجتمع اطلس تبریز