مدیران خودرو (بم)

مدیران خودرو (بم)

•    آمپراژ : 800 تا 2500آمپر
•    نوع باسداكت: مسی
•    نوع كاربري : صنعتی
شهر : بم

تاریخ

07 شهریور 1395

مجموعه ها

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, لاین سی 5 مدیران خودرو (بم)